xu4

https://divar.ir/v/%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%DB%8C%D9%81/%DA%A9%D9%81%D8%B4/%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1/MMmFNMR7G

آدرس کوتاه شده: http://xu4.ir/2j

آدرس اصلی: https://divar.ir/v/%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%B[...]

آمار بازدیدکنندگان

تعداد کلیک ها : 7 روز گذشته

تعداد کلیک ها و آمار

آدرس کوتاه این تاریخ ایجاد شده February 16, 2019 @ 10:01 pm (346 روز پیش)

بهترین روز

7 کلیک در July 7, 2019. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

Traffic location

5 کشور اول

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

مجموع بازدیدها

Traffic sources

Referrer shares

Referrers

مستقیم در مقابل ارجاع ترافیک

بازدید مستقیم: 120 کلیک

بازدید ارجاعی: 21 کلیک

Share