xu4

https://22t.ir/Vgo77-ST

آدرس کوتاه شده: http://xu4.ir/3e

آدرس اصلی: https://22t.ir/Vgo77-ST

آمار بازدیدکنندگان

تعداد کلیک ها : 7 روز گذشته

تعداد کلیک ها و آمار

آدرس کوتاه این تاریخ ایجاد شده April 7, 2020 @ 8:04 pm (479 روز پیش)

بهترین روز

4 کلیک در August 13, 2020. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

Traffic location

5 کشور اول

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

مجموع بازدیدها

Traffic sources

Referrer shares

Referrers

مستقیم در مقابل ارجاع ترافیک

بازدید مستقیم: 190 کلیک

بازدید ارجاعی: 132 کلیک

Share